Na Slovensku funguje nielen efektívny systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel, ale sú vybudované aj dostatočné kapacity na zhodnocovanie významných vyseparovaných zložiek z automobilov, ako sú pneumatiky, či nebezpečné odpady, ako sú oleje a akumulátory. Pritom spracovávané opotrebované automobily nie sú jediným zdrojom týchto druhotných surovín, ale je nutné ich zbierať a sústreďovať ich na recykláciu aj z iných zdrojov. Informoval o tom predseda Správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

 

,,Vo všetkých vymenovaných komoditách- ako sú pneumatiky, oleje a akumulátory, sú na Slovensku dobudované, alebo sa dokončujú, dostatočné kapacity na ich materiálové zhodnocovanie. Dobre vybudovaná je aj sieť na zber pneumatík, olejov a akumulátorov. Rezervy sú ešte stále v zbere prenosných batérií a akumulátorov a to tak v rámci Európy, ako aj na Slovensku. Recyklačný fond bude podporovať hlavne propagáciu recyklácie týchto komodít a technické zmeny existujúcich kapacít tak, aby tieto vyhovovali podmienkam systému BAT technológii “, konštatoval J. Dlhopolček.

 

Opotrebované batérie a akumulátory

 

Na Slovensku sú vybudované alebo sa v súčasnosti dovybavujú technologické celky s dostatočnou kapacitou spracovania všetkých druhov odpadov z akumulátorov a batérií. Ročne sa v SR spracuje cca 6 000 – 10 000 ton opotrebovaných batérií a akumulátorov s obsahom olova, 160 ton nikel – kadmiových batérií a akumulátorov a 1,5 ton Hg batérií. Zhodnocovanie nikel – kadmiových batérií a akumulátorov na Slovensku vykonáva závod ŽOS EKO, s. r. o., Vrútky a Hg batérie sa zbierajú a zhodnocujú vo firme Elektro Recycling, s. r. o., Banská Bystrica. Najväčší objem však pripadá na zhodnocovanie olovených batérií  a prenosných batérií, ktoré sa s vysokou účinnosťou vykonáva vo firme MACH TRADE, spol. s r. o., Sereď. Rezervy sú pritom v zbere všetkých druhov batérií a propagácii nutnosti 100 percentného zberu a likvidácie týchto nebezpečných odpadov.

 

V roku 2010 firma MACH TRADE vyzbierala a zhodnotila aj viac ako 559 ton prenosných batérií. To je viac ako 25 % z celkového množstva dovezeného do SR, čím splnila SR svoj záväzok voči EÚ. Rezervy sú ešte u niektorých dovozcov, ktorí si neplnia povinnosť dodať materiálové listy pre potreby recyklátorov, predajcov, ktorí zatiaľ nevytvorili odberné miesta a v uvedomení obyvateľstva odniesť baterky na zberné miesto. Dobudovanie zberných miest a osveta si vyžiada veľa prostriedkov. Recyklačný limit EÚ sa zvyšuje na 45 % a pri jeho neplnení sa platia pokuty. Spoločnosť INSA, s. r. o., spustila v roku 2011 sofistikované zariadenie na separáciu a zhodnotenie prenosných akumulátorov a batérií, za ktoré získala na medzinárodnej konferencii TOP 2011 ocenenie za environmentálnu technológiu. Zariadenie je prvým a jediným takýmto sofistikovaným zariadením na svete. Batérie sú automaticky triedené, podľa druhu základného prvku, na základe röntgenového snímania. Zariadenie separuje na základe vnútornej stavby batérie, teda sa nemýli a nepotrebuje žiadne označenie. Vytvára sa tak predpoklad pre tzv. sofistikovanú recykláciu, keď sa technológovia môžu sústrediť na spracovanie konkrétneho druhu batérií po získaní väčšieho množstva jedného druhu.

 

Recyklačný fond sa zameriaval a sa zameriava na podporu zberu a zvozu odpadov z tejto komodity. Situácia v sektore je však negatívne ovplyvnená chýbajúcim funkčným evidenčným systémom dovozu a predaja týchto výrobkov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť potrebu užšej spolupráce všetkých dovozcov a všetkých zhodnocovateľov. Za rok 2011 bolo v sektore opotrebovaných batérií a akumulátorov schválené poskytnutie prostriedkov vo výške 36,13 tis. EUR na podporu 8 žiadostí, na ktorých sa sektor podieľal spolu s inými sektormi fondu a z účtu sektora bolo vyplatených celkovo 245,27 tis. EUR.

Recyklačný fond už nebude podporovať budovanie kapacitne nadbytočných technológií na zabezpečenie zberu a spracovania týchto odpadov. V roku 2012 sa bude podporovať zber a propagácia zberu týchto odpadov s cieľom zozbierať a zhodnotiť z trhu Slovenskej republiky maximálne množstvá odpadov z daných komodít. Prednostne sa zameria na spolufinancovanie prevádzkových nákladov v systéme zberu a zhodnocovania odpadov z opotrebovaných batérií a akumulátorov a dobudovanie zberových miest.

 

Odpadové oleje

 

Systém nakladania s odpadovými olejmi sa aj vďaka finančnej podpore z Recyklačného fondu vyvíja správnym smerom, o čom svedčia údaje o množstvách oddelene vyzbieraného a na zhodnotenie odovzdaného odpadového oleja. Vďaka realizácii projektov podporených fondom, sa zvýšil objem zberu odpadových olejov z 4 660 ton v roku 2004 na 12 985 ton v roku 2010 a ich zhodnotenie vzrástlo za toto obdobie zo 4 457 ton na 17 856 ton. V roku 2011 bolo zo sektora odpadových olejov celkovo vyhovené 8 žiadostiam, na ktorých sa sektor podieľal spolu s inými sektormi fondu v celkovej schválenej sume 28,95 tis. EUR. Prostriedky boli z účtu sektora vyplatené vo výške 169,81 tis. EUR.

Od roku 2012 a v ďalších rokoch sa podpora výstavby ďalších kapacít na materiálové zhodnocovanie odpadových olejov, vzhľadom na ich dostatočnosť, ale aj na vývoj finančných zdrojov sektora, nepredpokladá. Pozornosť sa bude v danom období väčšmi sústreďovať na podporu technických zmien existujúcich kapacít tak, aby tieto vyhovovali podmienkam systému BAT technológii a súčasne  bola zabezpečená kapacita pre nasledujúce roky (2012 – 2015) na úrovni 30 – 35 tis. ton ročne. Cieľom je aj celková eliminácia vzniku odpadových olejov realizáciou projektov zariadení na úpravu odpadových olejov umiestňovaných v mieste vzniku.

 

Opotrebované pneumatiky

 

V sektore opotrebovaných pneumatík sa buduje celoslovenský komplexný systém nakladania s opotrebovanými pneumatikami, ktorého rozvoj však ovplyvnila pokračujúca hospodárska kríza a to hlavne znížením dopytu po hotových výrobkoch z gumenej drviny. Sú už však zabezpečené dostatočné spracovateľské a zvozové kapacity. Preto sektor nepodporuje budovanie ďalších spracovateľských kapacít a zameriava sa na udržanie zberu opotrebovaných pneumatík a na rozvoj recyklačného priemyslu v časti spracovania gumenej a textilnej drviny. Pri tvorbe celoslovenského systému je teda v súčasnosti nutné podporovať zber opotrebovaných pneumatík, hlavne z pneuservisov. K tomu je však potrebné zmeniť alokáciu finančných prostriedkov a podporovať hlavne prevádzkové náklady zberových firiem, ako aj u spracovateľov opotrebovaných pneumatík. V sektore opotrebovaných pneumatík bolo za rok 2011 schválené poskytnutie prostriedkov vo výške 30,39 tis. EUR na podporu 7 žiadostí, na ktorých sa sektor podieľal spolu s inými sektormi fondu a z účtu sektora bolo vyplatených celkovo 44,49 tis. EUR.

Pre  komoditu opotrebované pneumatiky sú na Slovensku vybudované dostatočné kapacity, ktoré zabezpečujú materiálové zhodnotenie všetkých pneumatík uvedených na tento  trh (cca 29 000 t ročne, spracovateľská kapacita cca 44 000 t ročne). Spolu s cementárňami zhodnocujúcimi opotrebované pneumatiky spoluspaľovaním, je v súčasnosti na Slovensku možné zhodnocovať opotrebované pneumatiky v objeme niekoľkonásobne prevyšujúcom množstvo nových pneumatík umiestňovaných na trhu v SR.