Tag Archive for Recyklacny fond

ŽOS–EKO Vrútky zhodnocuje staré autá, akumulátory, batérie a oleje

 

Chemická čistiareň odpadových vôd, takzvaná deemulgačná stanica  v ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky zabezpečuje špičkové vyčistenie vôd od všetkých kvapalín súvisiacich s likvidáciou opotrebovaných vozidiel v tejto firme. ŽOS-EKO patrí k významným spracovateľom opotrebovaných vozidiel, ale aj ďalších druhotných surovín. V roku 2011 v ŽOS-EKO materiálovo zhodnotili 1231 osobných a nákladných automobilov a vyzbierali aj 267 ton alkalických batérií a akumulátorov, 29 ton prenosných batérií a akumulátorov a 40 ton opotrebovaných olejov. Za prvý polrok 2012 to bolo 375 opotrebovaných vozidiel, 131 ton  alkalických batérií a akumulátorov, 13 ton prenosných batérií a akumulátorov a 40 ton opotrebovaných olejov. Informovala o tom generálna riaditeľka spoločnosti ŽOS – EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

 

,,Naše prevádzky na odstrojovanie a spracovanie opotrebovaných  automobilov a ich súčastí sú na úrovni požiadaviek doby. Špeciálne vybavená je predovšetkým chemická čistiareň odpadových vôd, tzv. deemulgačná stanica, čo je technologická linka pozostávajúca zo súboru technologických zariadení, v ktorých sa niekoľko stupňovým spôsobom vykonáva čistenie zaolejovaných odpadových vôd a zneškodňovanie odpadov fyzikálno-chemickou úpravou. Spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o. využíva túto technologickú linku okrem iného aj pri výkone autorizovaných činností, ktorými sú spracovanie starých vozidiel a spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov. Pri spracovaní starých vozidiel je zaujímavá komodita- hlava motora, ktorá je silne znečistená ropnými látkami. Na jej vyčistenie používame špeciálnu metódu čistenia v zariadení hydromat. V ňom pri teplote cca 80 stupňov dochádza v alkalickom prostredí k očisteniu hláv motora od ropných látok“, vysvetlila J. Antošová.

 

Dodala, že alkalické prostredie v hydromate vytvára elektrolyt vyzískaný z alkalických batérií a akumulátorov, ktoré firma recykluje. ,,Elektrolyt z odpadových batérií a akumulátorov teda našiel zaujímavé opätovné využitie pri spracovaní starých vozidiel. Tento spôsob spojenia dvoch autorizovaných činností je v Slovenskej republike ojedinelý a špecifický len pre spoločnosť ŽOS-EKO, s.r.o. Vrútky“, konštatovala J. Antošová.

 

Ďalej poukázala na to, že moderné kapacity firma vybudovala aj s prispením Recyklačného fondu, ktorý spolu na 8 projektov udelil do roku 2011 dotácie v celkovej výške 1,792 mil. EUR. Aj v tomto roku Recyklačný fond schválil firme ďalšiu dotáciu, tentoraz na projekt „Podpora výroby a dodania linky na spracovanie elektrosúčastí zo starých vozidiel na základe funkčnej vzorky“ vo výške 630 000 EUR.

,,Účelom tohto projektu je systémovo riešiť zhodnotenie odpadov zo starých vozidiel a zabezpečiť využitie a zhodnotenie jednotlivých komodít. Ide o riešenie, ktoré reaguje na aktuálnu situáciu z pohľadu na pripravovanú, ako aj súčasnú legislatívu. Hlavným cieľom je aplikácia novej technológie na spracovanie elektrosúčastí zo starých vozidiel“, povedala J. Antošová.

 

ŽOS-EKO, okrem súčastí z automobilov, má vytvorený komplexný systém zberu opotrebovaných alkalických batérií a akumulátorov. Hlavným environmentálnym prínosom je recyklácia, resp. spätné získavanie druhotných surovín a využitie jednotlivých zložiek z odpadu až na plánovaných cca 98 %. Zhodnotené Ni – Cd akumulátory a batérie sú významnou surovinou pre výrobu niklu, jeho zlúčenín a pre výrobu rôznych druhov legovaných ocelí. Spoločnosť má v rámci SR vytvorených niekoľko zberných miest, z ktorých prepravuje batérie a akumulátory do spracovateľského závodu vo Vrútkach. Na území SR sa odhaduje ročný výskyt maximálne 300 ton alkalických batérií a akumulátorov určených na recykláciu. Alkalické batérie a akumulátory obsahujú ťažké kovy, ktoré sú  toxické pre jednotlivé zložky životného prostredia, preto je dôležité zabezpečiť ich zber, prepravu a zhodnotenie v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR.

 

V roku 2007 v ŽOS-EKO, s. r. o. zrealizovali projekt Zber odpadových olejov na zhodnotenie, s dotáciou 43 tis. EUR z Recyklačného fondu. Ide o podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi, vrátane odpadových olejov s užším zameraním na ich zber. Tieto činnosti vykonáva firma na základe relevantných povolení a súhlasov štátnej správy. Súčasťou odpadového hospodárstva spoločnosti je aj zariadenie na zber a skladovanie odpadových olejov. Slúži na zber, zhromažďovanie a skladovanie odpadových olejov od zmluvných partnerov v rámci celej SR. Realizácia spomínaného projektu priniesla zvýšenie objemov zberu opotrebovaných olejov, modernizáciu a zvýšenie technickej úrovne zariadenia, zlepšenie manipulácie s nebezpečnými odpadmi, zvýšenie produktivity práce, zlepšenie pracovného prostredia, zlepšenie životného prostredia a zabezpečenie environmentálnej bezpečnosti a zvýšenie hygieny práce.

 

,,Projekt zberu a zhodnocovania olejov zabezpečil nárast objemov zhromažďovania opotrebovaných olejov, hlavne v súvislosti s autorizovanou činnosťou zberu, prepravy a  spracovania starých vozidiel. V podstate ide o rozšírenie dovtedajších podnikateľských a environmentálnych aktivít, ktoré zabezpečili servisné služby v oblasti zberu opotrebovaných olejov aj z hľadiska riešenia železničnej dopravy. K tomu sa prispôsobili manipulačné prostriedky a skladové podmienky k zvýšeniu zberu odpadových olejov zo zariadenia na spracovanie starých vozidiel, ako aj železničnej dopravy“, povedala J. Antošová.

 

 

Počet spracovaných vozidiel za predchádzajúce obdobie od udelenia autorizácie:

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 

2012(do 30.06.)

Počet kusov

107

926

1086

1597

2673

1099

1231

375

 

Alkalické batérie a akumulátory :

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012(do 30.06.)

Tona

162

157

138

126

131

277

267

131

 

Prenosné batérie a akumulátory: v roku 2011 – 29 ton, v roku 2012 (do 30.06.) – 13 ton

 

Prínos realizácie projektu odpadových olejov v ŽOS –EKO:

Komodita v t/rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011 

2012(do 30.06.)

Opotrebované oleje

15

40

40

45

50

40

26

 

V likvidácii opotrebovaných vozidiel je Slovensko na európskej úrovni

 

Výrobcovia a dovozcovia automobilov sú na špičke v spoľahlivosti uhrádzania príspevkov na recykláciu do Recyklačného fondu. Aj vďaka tomu vznikla na Slovensku sieť 38 autorizovaných prevádzok na spracovanie opotrebovaných vozidiel, aj s vybudovanými  zbernými miestami. Vznikol tak efektívny systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel, s dostatočnými kapacitami z hľadiska počtu, aj územného rozloženia. Dobudovali sa aj kapacity na zhodnocovanie jednotlivých vyseparovaných zložiek z automobilov, takže je reálne splniť Európskou úniou požadované zhodnotenie opotrebovaných vozidiel na 95 %. Informoval o tom riaditeľ Recyklačného fondu Ján Líška.

 

,,V tomto roku bola spustená do prevádzky v Šelpiciach pri Trnave technológia na zhodnocovanie autoskiel.  Rovnako tak sa vyriešil aj problém s technológiou zhodnocovania zmiešaných textilných odpadov zo starých vozidiel. Projekt PR Krajné v okrese Myjava vďaka technológii STERED zostavil komplexnú technologickú linku, spôsobilú tento hodnotný textilný materiál spracovať a zhodnotiť ho na výrobu nových výrobkov so širokým využitím v stavebníctve a v dopravnej infraštruktúre. V skúšobnej prevádzke je aj technológia na zhodnocovanie plastových odpadov zo spracovania starých vozidiel vo Zvolene -Lieskovci. V roku 2011 sa v SR spracovalo 34 915 starých vozidiel a za prvý polrok 2012 to bolo 14 869 vozidiel. Sú to optimálne výsledky a k záujmu o spracovanie prispievajú aj Recyklačným fondom vyplácané paušálne príspevky spracovateľom vozidiel. Sektor vozidiel Recyklačného fondu podporil v roku 2011 celkom 18 žiadostí, vrátane 9 žiadostí o uzavretie rámcovej zmluvy spracovateľa starých vozidiel. Celková suma schválených finančných prostriedkov predstavovala 1,54 mil. EUR a z účtu sektora bolo vyplatených celkovo 4,59 mil. EUR“, konštatoval J. Líška.

 

Dodal, že aj v budúcnosti bude zachované poskytovanie finančných prostriedkov formou paušálnych príspevkov za spracovanie starých vozidiel. Finančná podpora však už nepôjde na budovanie nových kapacít, ale len na účely technologického zlepšenia. Cieľom je znižovať náklady na prvotné spracovanie starých vozidiel a podporu jednoduchých technológií na objemové zmenšenie niektorých vyseparovaných častí, ako aj technológie, ktoré zabezpečia záväzné limity pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel a zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel.

 

,,Pre selektívne spracovanie podporíme jednoduché technológie na objemové zmenšenie niektorých vyseparovaných častí, ako napr. drviče na plasty, paketovacie lisy na odstrojené karosérie, malé shreddre na spracovanie autokáblov, olejových filtrov, zariadení na ekologické odstránenie prevádzkových kvapalín (SEDA). V primeranej miere podporíme aj logistiku zberu starých vozidiel, čiže odťahové vozidlá“, povedal J. Líška.

 

Pre porovnanie, v roku 2010 zozbierali a  materiálovo spracovali  subjekty podporené fondom spolu 37 889 starých vozidiel. Pritom v roku 2009 to bolo až 72 508 kusov starých vozidiel, čo však bolo ovplyvnené šrotovným. Pritom v roku 2004 sa na Slovensku spracovalo iba 723 kusov starých vozidiel.